Vedtægter for Foreningen for Danske Hamsterejere (FDH)


§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Foreningen for Danske Hamsterejere (forkortet FDH). Foreningen hører til i Danmark og er landsdækkende. Udenlandske medlemmer er dog også velkomne.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til hamstere af alle arter. Dette gælder uanset om de holdes som kæledyr eller bruges tilopdræt. Fokus er især på at bevare vores dværghamstere (vinterhvide og  campbells) så rene som overhovedet muligt.Til dette formål vil vi afholde PR-arrangementer, og via Facebookgruppe vejlede og hjælpe med alle aspekter af pasning, fodring og opdræt afhamstere.

§ 3. Medlemskab

Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent og  som tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet følger kalenderåret.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i marts måned, og  indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Endelig dagsordenudsendes senest en uge før generalforsamlingen.

Stk 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  4. Formandens beretning, samt godkendelse af denne
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse og suppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk 5. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt  stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk 6. Alle medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, har  stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af  generalforsamlingen.

Stk 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt op til 2 suppleanter. I lige år vælges formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år  vælges kasserer samt et bestyrelsesmedlem. Suppleanterne vælges hvert år.

Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.  Dette sker på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper af menige medlemmer.

Stk 5. Udtræder et bestyrelsesmedlem, træder en suppleant ind på dennes plads. Udtræder formanden, overtager næstformanden indtil næste generalforsamling. Udtræder kassereren, vælger bestyrelsen selv en nykasserer, der kommer på valg til næste generalforsamling.

Stk 6. Udtræder flere bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter, så der ialt er under 5 medlemmer, kan den resterende bestyrelse supplere medlemmerind til at fylde disse pladser. Disse er kun siddende til første generalforsamling.

Stk. 7. Suppleanter deltager til bestyrelsesmøderne. De har taleret, men ikkestemmeret, med mindre de deltager i stedet for et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8. Hvert år vælges en ekstern revisor.

Stk. 9. Alle medlemmer i bestyrelsen har tavshedspligt omkring hvad der diskuteres i bestyrelsen, med mindre andet er aftalt i konkrete sager.

§ 6. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens  fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk 2. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være  fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinæregeneralforsamling.

Stk 3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Stk 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer ellerbestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinært indkaldte generalforsamlings medlemmer. Ved opløsning afforeningen, vil foreningens formue blive overdraget til velgørende formål. Hvilke/hvilket formål afgøres af generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamling.